Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất bê tông nhựa nóng

Vật liệu tưới

Thi công, xây lắp

Cho thuê thiết bị, nhân lực