bia.jpg
Giới thiệu » Giới thiệu chung »
Số lượt xem: 4202
Gửi lúc 02:59' 04/06/2013
Sứ mệnh công ty
SỨ MỆNH CÔNG TY
MISSION OF NHAT ANH - TC.,JSC


- Tạo ra những sản phẩm xây dựng có chất lượng cao, đảm bảo tiến độ và an toàn tuyệt đối. Dựa trên nền tảng phát huy nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, năng động và sáng tạo. Kết hợp với sự cải tiến đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại.
- To creat hight quality construction products, absolutely ensure the progress and safety. Based on this foundation to promote the man-power source of qualified, dynamic and creative combining with improvement and investmen in new and modern equipment and facilities

- Xây dựng một môi trường làm việc trong Công ty ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả, đoàn kết để tạo ra lợi tức cao cho Công ty và nguồn thu nhập đảm bảo cho cán bộ công nhân viên.
- To build an effective and professional and unite working environment to creat the biggest benefit to Company and good income to employees.

TUYÊN NGÔN VỀ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
STATEMENT OF QUALITY MANAGEMENT POLICY

Nhật Anh là nhà thầu chuyên nghiệp trong ngành xây dựng, chúng tôi cam kết:
Nhat Anh - TC.,JSC is a professional contractor in construction field, we undertake:

- Hoạt động bộ máy và sản xuất sản phẩm của Công ty dựa trên các hệ thống quản lý chất lượng, tiêu chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn môi trường, tiêu chuẩn kiểm định.
- All conpany's operations and products are based on the quality management system, Quality standards, Environment standards, Inspection standards.

- Công ty luôn có chính sách đào tạo và tập hợp nguồn nhân lực ngày càng có trình độ chuyên môn cao, làm việc chuyên nghiệp cũng như đoàn kết tạo dựng phát triển.
- We always have polity of gathering and training human resource with high qualified, professional as well as solidarity then associate for development

- Luôn cải tiến, đổi mới, đầu tư trang thiết bị tiên tiến phù hợp với tình hình phát triển của thời đại.
- Always improve, renovate and invest of advance facilities in accordance with development of time.

- Hợp tác, bình đẳng, thiện chí, tôn trọng sự công bằng, lành mạnh đảm bảo sự hài hòa về lợi ích của các bên.
- Equal cooperation, goodwill, respecting of fairness and vouch for mutual benefit among parties.

- Chúng tôi tuyên bố chính sách chất lượng như một lời cam kết với tất cả các khách hàng, sẽ mang đến những công trình có chất lượng tốt nhất, an toàn nhất và phù hợp với tiến độ đề ra, để uy tín và danh hiệu của thương hiệu Nhật Anh mãi mãi gắn liền với những công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn nhất.
- We declare the quality management policy as a commitment to all valued customers that we shall bring you the best quality, the most safety constructions, matching with proposed working progress in order to make pretige and reputation of Nhat Anh's brand whose shall be ever associated with the high quality, best schedule and safety projects.


Các tin mớiCác tin khác

    Không có tin nào!