bia.jpg
Tin Tức » Thông tin nội bộ »
Số lượt xem: 1532
Gửi lúc 14:35' 30/11/2014
Khắc phục vệt hằn lún mặt cầu Thanh Trì
Cầu Thanh Trì được đưa vào sử dụng vào năm 2007. Sau 2 năm hoạt động,  bề mặt cầu đã có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng. Năm 2012, Ban QLDA Thăng Long và Khu quản lý đường bộ II đã được Tổng cục đường bộ Việt Nam  yêu cầu tiến hành sửa chữa, khắc phục hư hỏng trên cầu Thanh Trì. Nhưng trước ngày 5/9/2014, tình trạng nứt, lún vẫn đang hoành hành trên bề mặt cầu gây nguy hiểm đối với các phương tiện tham gia giao thông trên cầu.
Thanh Tri Bridge has put into use in 2007. After two years of operation, spherical surface has been showing signs serious deterioration. In 2012, the PMU Thang Long and Road Management Zone II was the General Department of Vietnam's road required to repairs, fix damaged in Thanh Tri Bridge. But before May 09 th 2014, the cracks status, subsidence was still raging on the surface bridge anfd it be dangerous for vehicles in traffic on the bridge.
Nhằm khắc phục tình trạng hư hỏng trên, Sở GTVT Hà Nội đã giao cho công ty cổ phần xây dựng và thương mại Nhật Anh thí điểm sử dụng vật liệu mới để khắc phục tình trạng vệt hằn lún mặt cầu Thanh Trì  từ ngày7/9 - 30/9/2014.
To overcome damaged, Hanoi Department of Transportation has been allocated to Nhat Anh TC company used pilot  new materials to overcome the subsidence surface of Thanh Tri Bridge from September 7th toSeptember 30th 2014

Các tin mớiCác tin khác