bia.jpg
Giới thiệu » Lĩnh vực hoạt động »
Số lượt xem: 2280
Gửi lúc 09:55' 25/01/2010
Cho thuê máy móc, thiết bị, nhân lực thi công
Cung cÊp cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng nguån nh©n lùc giµu kinh nghiÖm, giái kü thuËt vµ trang thiÕt bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i ®¹t tiªu chuÈn

Các tin mớiCác tin khác

    Không có tin nào!