Cho thuê máy móc, thiết bị, nhân lực thi công

Cung cÊp cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng nguån nh©n lùc giµu kinh nghiÖm, giái kü thuËt vµ trang thiÕt bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i ®¹t tiªu chuÈn